David Ross Plyn do zapalovače David Ross - 10008

Plyn do zapalovačů David Ross Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008: Směs je klasifikována jako nebezpečná. Aerosol 1 H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem; při zahřívání se může roztrhnout.

★ ★ ★ ★ ☆ Hodnocení 4.5/5
© Web Development - Good Experience s.r.o.