ZIPPO® ZIPPO originální benzín do zapalovače - 10009

Vysoce kvalitní originální Zippo benzín do zapalovačů Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008: Směs je klasifikována jako nebezpečná. Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

★ ★ ★ ★ ☆ Hodnocení 4.5/5
© Web Development - Good Experience s.r.o.